Lesson 1

Intro

0

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper om konstruktionsmaterial, metaller, polymerer, keramer och ge introduktion till hybrida material som kompositer.


Inledningsvis kommer olika konstruktionmaterial att introduceras och analyseras med tonvikt på samband mellan mikrostruktur och materialens egenskaper samt påverkan av mekanismer som härdning och deformation.


I produktframtagningsprocessen formuleras krav som är kopplade till produktens funktion i en kravspecifikation, vilka ska kopplas till materialens egenskaper. Detta kräver övergripande kunskap om olika grupper av materials egenskaper. I kursen ingår därför undervisning om systematisk materialvalsmetodik med stöd av materialvalsverktyg.


Materialvalet har även stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv och i kursen ingår användandet av metoder för att analysera miljöpåverkan vid materialval över produkters livscykel. I ett projekt kommer materialvalsmetodik att tillämpas och miljöpåverkan för en produkt att analyseras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Ange de vanligaste konstruktionsmaterialen och översiktligt deras framställningsprocesser samt egenskaper och tillämpningar

 • Ange samband mellan mikrostruktur och materialegenskaper

 • Beskriva hur mekanismer som härdning och deformation påverkar materials mekaniska egenskaper

 • Beskriva de vanligaste nedbrytnings- och skademekanismer som korrosion och olika typer av brott för konstruktionsmaterial

 • Koppla materialegenskaper till funktionskrav hos produkt

 • Använda metodik för materialval

 • Motivera och göra materialval vid design av strukturer och produkter

 • Utföra materialval med hänsyn till miljöpåverkan i en produkts livscykel

 • Motivera materialval utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

 • LAB2 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F

 • PRO2 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Det ingår även ett studiebesök på materialbiblioteket i kursen.

Bok


Materials av Michael Ashby


Labpek ( Undervisningsmaterial) i Konstruktionsmaterial, 2017. PDF

Mjukvara


Grantas CES Edupack


Labbar

Fyra 4h individuella laborationer, i Materialvetenskaps lokaler (Bergs) BR23, sal M121/Blå


Anmälan i canvas, 1lab i veckan


För godkänd lab: Närvaro + test i slutet av lab.

Comments

icon

Be the first to comment!